— Jane.liu-紫沫,另一种浮光

《奶奶归天家十周年记留别》-(紫沫)

温酒满盅重慈悼。遥离处州岙。安兮吉兮渡半生,舍几分风貌。辛弄瓦璋、天日昭昭。

归天十年到。今以五代奉月前,一逢已知笑。

2015.8.13

0 comments
Submit comment